1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde

1.1 Oy SecVeto Ab (jäljempänä SecVeto) Y-xxxxxxx ja XXXXXXX (jäljempänä Jälleenmyyjä) Y-xxxxxxx ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin SecVeton maahantuomien ja edustamien tuotteiden ja palveluiden jälleenmyynnistä. Sopimuksen kohteena olevat tuotteet ja palvelut on määritelty tämän sopimuksen Liitteessä 1.

2. Alueelliset rajaukset ja yksinmyynti

2.1 Jälleenmyyjällä on tällä sopimuksella oikeus myydä Liitteessä 1. määriteltyjä SecVeton maahantuomia ja edustamia tuotteita maantieteellisellä alueella Suomi.
2.2 Tämä sopimus ei myönnä Jälleenmyyjälle yksinmyyntioikeutta tai aseta SecVetolle minkäänlaisia rajoitteita kehittää vaihtoehtoisia jakeluteitä maahantuomilleen ja edustamilleen tuotteille.

3. Sähköinen kaupankäynti ja internet

3.1 Jälleenmyyjä ei saa käyttää kotisivuillaan SecVeton tai tämän edustamien ja maahantuomien tuotteiden tuotenimiä kotisivunsa domain-nimessä ilman SecVeton kirjallista suostumusta.
3.2 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta rakentaa linkkejä SecVeton tai tämän päämiesten kotisivuille ilman SecVeton kirjallista lupaa.
3.3 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta käyttää sähköpostiosoitteita, jotka antavat ymmärtää, että Jälleenmyyjä on SecVeton tai jonkun tämän päämiehen tytäryhtiö. Esim. etunimi.sukunimi@secveto.(domain).
3.4 Jälleenmyyjä myöntää että sähköinen kaupankäynti on nopeasti muuttuva liiketoiminta-alue ja että sähköistä kaupankäyntiä ja internetiä koskevia ohjeita saatetaan joutua muuttamaan SecVeton toimesta. Näin tapahtuessa Jälleenmyyjä on velvollinen sitoutumaan tehtyihin muutoksiin.
3.5 Jälleenmyyjä hyväksyy Secveton oikeuden harjoittaa sähköistä liiketoimintaa ilman aluekohtaisia tai tuotekohtaisia rajoitteita.
3.6 Jos SecVeto arviossaan katsoo, että jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 3.1 – 3.3 määriteltyjä rajoituksia, SecVetolla on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

4. Rajoitukset jälleenmyyjälle

4.1 Jälleenmyyjä ei saa itse tai kumppanin kautta perustaa myyntipistettä tämän sopimuksen Liitteessä 1. määritellyille tuotteille kohdassa 2.1 määritellyn alueen ulkopuolelle.
4.2 Jälleenmyyjä ei saa tehdä muutoksia Liitteessä 1. määriteltyihin tuotteisiin tai niiden pakkauksiin.
4.3 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta esiintyä missään tilanteissa SecVeton tai tämän päämiesten edustajana.
4.4 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta antaa sitoumuksia SecVeton tai tämän päämiesten nimissä.
4.5 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta antaa muutoksia takuuehtoihin tai antaa mitään esityksiä SecVeton nimissä.
4.6 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta antaa ilman Secveton kirjallista suostumusta muita lupauksia tai takuita Liitteessä 1. määriteltyjen tuotteiden ominaisuuksista tai toiminnasta kuin on kerrottu SecVeton Jälleenmyyjälle luovuttamassa kyseisiä tuotteita koskevassa markkinointi- ja tuotekoulutus-materiaalissa.
4.7 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta käyttää SecVeton tai tämän päämiesten yritysnimiä tai tuotemerkkejä yritysnimessään tai markkinointinimessään ilman SecVeton kirjallista lupaa.
4.8 Jos SecVeto arviossaan katsoo, että jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 4.1 -4.7 määriteltyjä rajoituksia, SecVetolla on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

5. Toimitusehdot ja toimitusaika

5.1 Toimitusehto on vapaasti SecVeton varastossa Espoossa.
5.2 Toimitus katsotaan hyväksytyksi jos sitä ei ole reklamoitu 8 päivän kuluessa toimituspäivästä.
5.3 Riski toimituksen katoamisesta tai vaurioitumisesta siirtyy Jälleenmyyjälle kun toimitus on luovutettu kuljetettavaksi jälleenmyyjälle.
5.4 SecVeto toimittaa Jälleenmyyjän tilaamat tuotteet sovittuna aikana. Jos toimitusajasta ei ole sovittu SecVeto toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun tilattua tavaraa on saatavissa. SecVeto on velvollinen ilmoittamaan Jälleenmyyjälle viivästymisistä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan arvioidun uuden toimitusajan. SecVeto ei vastaa itsestään riippumattomista syistä aiheutuneiden toimitusviiveiden vahingoista. Mikäli SecVetolla on erääntyneitä saatavia Jälleenmyyjältä, SecVetolla on oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.
5.5 Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun se on lähetetty Jälleenmyyjälle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi ja noudettavaksi SecVeton ilmoittamasta paikasta.

6. Hinnat ja maksuehdot

6.1 Kaikki Liitteessä 1. määritellyille tuotteille annetut jälleenmyyjähinnat on annettu Euroina (€) ALV 0 %. Tuotteille annetut suositushinnat sisältävät ALV:n 24 %.
6.2 Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä ja viivästyskorko on 8 %.
6.3 SecVetolla on oikeus muuttaa hintoja välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.

7. Markkinointitoimenpiteet

7.1 SecVeto järjestää ajoittain kampanjoita ja muita markkinointitoimenpiteitä edistääkseen edustamiensa tuotteiden myyntiä eri asiakassegmentteihin. Jälleenmyyjä on velvollinen osallistumaan näiden kampanjoiden toteuttamiseen tapauskohtaisesti sovittavassa laajuudessa.
7.2 Jälleenmyyjä voi tehdä omia myynninedistämistoimenpiteitä jälleenmyymilleen SecVeton edustamille tuotteille tämän sopimuksen asettamissa rajoissa. SecVeto voi tapauskohtaisesti osallistua myynnin edistämistoimenpiteiden toteuttamiseen, mutta tämä edellyttää aina ennakkohyväksyntää SecVetolta.

8. Tekijänoikeudet, tuotemerkit ja muut aineettomat oikeudet

8.1 Jälleenmyyntisopimus ei luovuta Jälleenmyyjälle tekijänoikeuksia materiaaliin, joka liittyy SecVeton edustamiin tuotteisiin, näiden markkinointiin käytettävään materiaaliin tai tuotteisiin liittyviin lisäarvopalveluihin.
8.2 Jälleenmyyjä sitoutuu noudattamaan SecVeton ohjeistuksia liittyen SecVeton edustamien tuotemerkkien käyttöön.
8.3 Kaikki aineettomat oikeudet liittyen SecVeton maahantuomiin ja edustamiin tuotteisiin ja palveluihin ovat SecVetolla.
8.4 Jälleenmyyjän kehittäessä mahdollisia lisäpalveluja SecVeton maahantuomiin ja edustamiin tuotteisiin, tulee ennen tämänkaltaisen lisäpalvelun julkistamista ennakkohyväksyttää palvelu SecVetolla.
8.5 Jos Jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 8.1–8.4 määriteltyjä rajoituksia, SecVetolla on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

9. Salassapito

9.1 Jälleenmyyjä ja SecVeto sitoutuvat pitämään luottamuksellisina tämän sopimuksen ja toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:
a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai
b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai
c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai
d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.
9.2 Jälleenmyyjän ja/ tai SecVeton on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.
9.3 Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.
9.4 Salassapitoa koskevat oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.
9.5 Jälleenmyyjä ja SecVeto huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että mahdolliset tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevat säännökset ja viranomaisen määräykset otetaan huomioon.

10. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

10.1 Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoitushetkellä ja jatkuu toistaiseksi. Ellei toisin ole sovittu, sopijapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
10.2 SecVeto voi irtisanoa sopimuksen välittömästi sopimuksen kohtien 3.1 – 3.3, 4.1 – 4.7 ja 8.1 – 8.4 mukaisesti.
10.3 Mikäli SecVeto irtisanoo sopimuksen välittömästi, Jälleenmyyjän on viivytyksettä palautettava SecVetolle mahdolliset näytekappaleet, esitteet ja muu SecVeton Jälleenmyyjälle toimittama koulutus- ja markkinointimateriaali.
10.4 Välittömän irtisanomisen kyseessä ollessa SecVeton laskut Jälleenmyyjälle tulevat välittömästi maksettavaksi. Tilaukset, joita vielä ei ole laskutettu, tulevat välittömästi maksettavaksi, kun toimitus Jälleenmyyjälle on tapahtunut.

11. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

11.1 SecVeto ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
11.2 SecVeton korvausvelvollisuus Jälleenmyyjälle on enintään Jälleenmyyjän kyseisestä tuotteesta maksama hinta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

12. Sopimuksen siirtäminen

12.1 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

13.Sopimuksen muuttaminen

13.1 Yhteistyösopimuksen tai sen osan muuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti.

14. Liitteet ja pätemisjärjestys

14.1 Tämän sopimuksen liitteenä on SecVeton jälleenmyyjähinnasto.
14.2 Mikäli tämä sopimus ja sen liitteet ovat keskenään ristiriidassa, pätevät asiakirjat seuraavassa järjestyksessä:
1. Liite
2. Jälleenmyyjäsopimus

15.Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

15.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
15.2 Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.
15.3 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi/fi/ ratkaistavaksi.
15.4 Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
15.5 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Espoon Käräjäoikeudessa.